Zápis z pastorační rady farnosti Březolupy dne 5. 5. 2016

Zápis z pastorační rady farnosti Březolupy dne 5. 5. 2016

Přítomni: P. Josef Říha, Stanislav Hubáček, Marie Kaňovská, Anna Otrhálková, Věra Polášková, Míla Provazníková, Ivan Šišák

  1. Informace Míly Provazníkové o zpívání sboru v den Slavnosti Seslání Ducha sv.

Dopřesnění písní z kancionálu P. Josefem Říhou.

  1. Vyhlášení brigády na generální úklid fary, farní zahrady a kostela včetně věže (k Noci kostelů) na sobotu 21. 5. 2016 v 8 hod.
  2. Farní besedování dne 22. 5. 2016 – dokumentární film Opři žebřík o nebe, P. Marián Kuffa
  3. 25. 5. je první poutní mše sv. tohoto roku na Svárově. Mši sv. slouží P. Jan Bleša, zpívá Chrámový sbor Březolupy.
  4. Organizace Slavnosti Těla a Krve Páně:

-          mši sv. doprovodí chrámový sbor z Uh. Hradiště pod vedením p. Karla Dýnky, na varhany zahraje Lucie Adamcová

-          průvod s monstrancí bude doprovázet dechová hudba Topolanka

-          zpěv u jednotlivých venkovních oltářů zajistí schóla Březolupy – osloví je P. Josef Říha

-          rozdělení venkovních oltářů podle obcí: farní dvůr – Zlámanec, park – Svárov, rodinný dům p. Otrhálkové – Březolupy. Společný motiv je Rok milosrdenství (obraz Dobrého pastýře, Návrat Marnotratného syna….).

-          občerstvení pro muzikanty a případně i pro hradišťský sbor (uvaření guláše) – Stanislav Hubáček osloví Radka Žižku.

-          Míla Provazníková navrhuje, aby byli na guláš pozváni i ostatní farníci (připomíná akci pečení velikonočního berana v Bílovicích). P. Josef Říha osloví farníky, jestli by o tuto novinku byl zájem. Pak bude ale nutné zajistit pomocné síly k Radku Žižkovi. Nápoje a chleba zajistíme ve spolupráci s kuchařem.

  1. Na návrh P. Josefa Říhy bude Farní besedování pokračovat ještě v měsíci červnu, 5. 6. bude setkání s pracovnicí Charity, 19. 6. Svědectví sester Hoferkových o působení v severních Čechách.
  2. 5. 6. je rovněž slavnost prvokomunia v naší farnosti. Je třeba doprovázet rodiny v modlitbách.
  3. 10. 6. se uskuteční celostátní akce Noc kostelů. Naše farnosti se zapojí již 5. rokem. Program: zpěv březolupské schóly a případně scénka dětí ZŠ – P. Josef Říha osloví Hanku Stiglerovou, dále zpěv Chrámového sboru Březolupy ve spolupráci se Smyčci Míly Provazníkové a jejími žáčky, pásmo „Ti, kteří již prošli branou věčnosti“ – o lidech, kteří jsou významně spojeni s naší farností. Ani přes oslovení občanů prostřednictvím plakátku ve vývěsce kostela a v Březolupském zpravodaji se zatím nepodařilo nashromáždit dostatek podkladů. Nyní je zpracován život p. Františka Staška, o informace o panu učiteli Kašíkovi požádala Věra Polášková paní Marii Korábečnou a Jiřího Vyorala. Obrátí se na další členky jeho sboru. Anna Otrhálková ve spolupráci s P. Josefem Říhou zpracuje hlavní osobnost – P. Josefa Nevtípila. Dále osloví V. Polášková rodinné příslušníky porodní babky Julie Hubáčkové. Stanislav Hubáček ve spolupráci se svým bratrem a Annou Otrhálkovou připraví údaje ze života slepého varhaníka Hubáčka. Pásmo bude doprovázeno hudbou, připraví V. Polášková, o zvučení oslovíme Josefa Tomaštíka.

Občerstvení: koláčky objedná V. Polášková, víno zajistí M. Kaňovská, případná ochutnávka domácích likérů A. Otrhálková.

Doprovodné akce: výstava fotografií – panely zajistí V. Polášková. A. Otrhálková navrhuje znovu připravit upomínkový list k Noci kostelů, napsala verš. Je třeba zajistit fotografii našeho kostela, která bude odkazovat na Rok milosrdenství (otevřené dveře, logo…). Dále – otevření věže kostela.

 

  1. Zástupce naší farnosti k mezifarnímu dni – I. Šišák , informoval, že panel mapující březolupské školství připraví R. Mikulincová a H. Stiglerová.

Do budoucna je třeba se nadále zamýšlet s vírou v Boží milosrdenství nad věrohodností života našeho farního společenství vzhledem k lidem, kteří nejsou pokřtěni anebo svoje křesťanství nežijí v našem společenství.

Zapsala: Věra Polášková