NOVĚ AKTUALIZOVÁNO Ke dni 12. března 2020 !!! AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO FARNOSTI BÍLOVICE A BŘEZOLUPY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝM OPATŘENÍM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ PROTI ŠÍŘENÍ KORONAVIRU.

Drazí farníci,

v souvislosti s vývojem dnešních událostí a v návaznosti na list od našich biskupů uvádím následující prohlášení:

Od zítřejšího dne tj. pátku 13.3.2020 jsou v naších farnostech Bílovice a Březolupy zrušeny všechny bohoslužby. Toto omezení v plné míře platí do odvolání.  O případných změnách vás budeme včas informovat. Prosím, koncem příštího týdne sledujte náš farní web a také farní facebookový profil, kde uvedeme aktuální informace o dalším postupu.

  • Úmysly mší svatých budou odslouženy soukromě.
  • Případné pohřby budou odslouženy v rodinném kruhu.
  • Zrušeny jsou společné modlitby pobožnosti křížové cesty.
  • Zrušeny jsou přípravy dětí k prvnímu svatému přijímání a setkávání s rodiči.
  • Zrušeno je setkávání s dětmi: schóly, ministranty a oratoř v Březolupech.

Drazí farníci,

I přes všechny dramatické události, které na nás s menší, či větší intenzitou doléhají, nechtějme přehlédnout, že prožíváme vzácný čas přípravy ke slavení letošních Velikonoc. Mnohé se v naší farnosti, alespoň co se týká svátostného života, mění. Kéž je pro nás tato doba stálou příležitostí, jak hledat Pánovu blízkost. Slavme neděli, den Páně v rodinném kruhu tím, že budeme společně prostřednictvím sdělovacích prostředků sledovat slavení mše svaté. Dejme též v našich rodinách větší prostor k četbě a rozjímání Božího slova. Čas obrácení nás také zve k hlubšímu pohledu do našeho srdce a k vzývání uzdravující moci Božího milosrdenství.

Také vás prosím, připojme se ke každodenní modlitební výzvě „ve 20.00“ na úmysly spojené s probíhající pandemií.

K modlitbě také můžeme využít soukromou návštěvu kostelů, které budou po celé dny ve všech obcích otevřeny.

Přejeme vám požehnané a nadějí prozářené dny

O. Jan a O. Jenda

 

Prohlášení českých a moravských biskupů k mimořádnému opatření vlády ze dne 12. března 2020

Drazí věřící,

v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dnes Vládou ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně náboženských na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další církevní akce. Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny. Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou opatření konkretizována.Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a především k modlitbě.Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

 Žehnáme Vám i Vašim blízkým!

Jménem biskupů České biskupské konference

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, místopředseda ČBK

 12. března 2020