Bohoslužba pro děti ke 4. neděli postní

BOHOSLUŽBA PRO DĚTI (4.NEDĚLE POSTNÍ)

1) Připravme místo

Je dobré svátečně se obléct a vyzdobit společně místo podobně jako sváteční stůl: hezký ubrus, svíce, kříž, Bible, ve které je založené místo, které budeme číst.

Každý krok modlitby lze proložit písničkou, pokud někdo doma hraje na kytaru či klavír.

 2) Začínáme

Když se všichni shromáždí kolem připraveného stolu otec rodiny nebo maminka (dále jen zkráceně P jako předsedající) začnou křížem:

 P: Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Na začátku bohoslužby si obvykle připomínáme, že všichni děláme někdy chyby a selháváme. Prosme nyní Pána Boha za odpuštění:

P: Smiluj se nad námi, Pane,

Ostatní: Hřešili jsme proti tobě.

P: Ukaž nám, Pane, své milosrdenství.

Ostatní: A dej nám svou spásu.

Všichni: Amen.

P: Dobrý Bože, přijmi dnes naši modlitbu, buď s námi a provázej naši zemi svojí ochranou.

Všichni: Amen.

 

3) Čteme z Písma svatého

P: Nyní se zaposlouchejme do textu Písma svatého a poprosme Boha, aby nás učinil vnímavými k tomuto textu. Všimněme si dobrotu Ježíše a statečnost slepce, který dostal nový dar – může vidět a statečně dosvědčuje to všem, že to byl Ježíš, kdo ho uzdravil.

Ježíš uviděl cestou člověka, který byl od narození slepý. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo zhřešil: on sám, nebo jeho rodiče, že se narodil slepý?"
    Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on, ani jeho rodiče, ale mají se na něm zjevit Boží skutky. …  já jsem světlo světa."
   Po těch slovech plivl na zem, udělal ze sliny bláto, potřel mu tím blátem oči a řekl mu: "Jdi se umýt v rybníku Siloe" - to slovo znamená "Poslaný". Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl.
   Sousedé a ti, kteří ho dříve vídali žebrat, se ptali: "Není to ten, který tu sedával a žebral?" Jedni tvrdili: "Je to on." Jiní říkali: "Není, ale je mu podobný." On řekl: "Jsem to já." …
   Přivedli toho bývalého slepce k farizeům. …
   Židé však tomu nechtěli věřit, že byl slepý a že nabyl zraku… Zeptali se ho tedy: "Co s tebou (Ježíš) udělal? Jak ti otevřel oči?" Odpověděl jim: "Už jsem vám to řekl, ale jako byste to neslyšeli. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učedníky?"
   Osopili se na něj: "Ty jsi jeho učedník! My jsme učedníci Mojžíšovi. ..V hříších ses celý narodil - a ty nás chceš poučovat?" A vyhnali ho. Ježíš se dověděl, že ho vyhnali; vyhledal ho a řekl mu: "Věříš v Syna člověka?" Odpověděl: "A kdo je to, pane, abych v něho uvěřil?" Ježíš mu řekl: "… je to ten, kdo s tebou mluví." On na to řekl: "Věřím, Pane!" a padl před ním na kolena.

Slyšeli jsme slovo Boží: Odpověď: Chvála Tobě, Kriste.
   

Nyní můžete shlédnout toto kreslené video:  https://www.youtube.com/watch?v=X4qZ2KSbdxI

Český překlad bude do neděle dostupný

Místo kázání pro mladší děti (stačí vybrat jen jednu ze čtyř možností)

1)      Řekněte dětem: Nejdůležitější na příběhu je, že bývalý slepec byl Ježíši vděčný a nebál se o tom mluvit, i když měl kvůli tomu spoustu problémů. Řekněte dětem, za co jste Ježíši vděční vy…..

2)      Máte-li tiskárnu, vytiskněte tuto stránku: https://deti.vira.cz/files/files/importovano/slepy.jpg a doplňte s dětmi okénka a vybarvěte na obrázcích Ježíše. Spodní část slouží ke hře, ale nechte si ji na čas po bohoslužbě, jinak se vám bohoslužba rozpadne v zábavu.

3)      Zavažte na chvíli někomu s dětí oči a zeptejte se, jak cítí slepý. Využijte tyto texty k inspiraci:
Pro mladší děti: V našem příběhu se jedná o uzdravení toho, kdo nevidí svýma očima. Ale vypráví se zde i o lidech, kteří nevidí svým srdcem. Farizeové nejsou schopní uvěřit, že Ježíš slepého uzdravil Boží mocí. My třeba máme oči v pořádku, ale kolikrát se nám stane, že dobře nevidíme své bližní, a zvlášť se nám nedaří vidět to dobré, co v nich je a co konají. Slepý se nechal Ježíšem uzdravit; i my se můžeme nechat Ježíšem uzdravit, abychom viděli dobré kolem nás a sami se o to také snažili!
Pro starší děti: V našem příběhu vidíme rozdíl mezi fyzickou (vnější) a duchovní (vnitřní) slepotou. To, co je v nás pokaženo uvnitř, je mnohem náročnější vyřešit. Stav, kdy někdo svýma očima nevidí, je možné přijmout, lze s tím žít, dokonce i pozitivně – je možné se dokonce zázrakem uzdravit. Jestliže však někdo má v sobě zlobu, pořád odsuzuje druhé, není schopen uznat dobré, pak je řešení mnohem složitější a dotyčný s tím hlavně musí sám chtít něco dělat. Může to být i otázka pro mě: Jsem schopný uznat svou chybu? Nejsem občas slepý vůči druhým? Jsem schopen „vidět“ v druhých to dobré? Když si takové otázky dokážeme položit, znamená to, že jsme už na cestě k uzdravení, které nám Ježíš nabízí.

Místo kázání: pro děti a dospělé nad 12 let (pokud máte tiskárnu)

Rozdáme všem papíry, na nichž bude úryvek textu vytištěný. Každý dostane chvilku čas, aby si text sám přečetl. Pak si vezmeme tužky a každý si ve svém papíru zaškrtne slovo či slova nebo větu, které se ho dotkly. Může jich být více, podle toho, jak byl text pro nás působivý. Po chvilce, když všichni mohli projít text a zaškrtnout si nějaké slovo, každý může přečíst jedno ze zaškrtnutých slov. Postupně všichni čtou, lze i několik koleček tak, aby zazněla podtržená slova. Je dobré, aby každý četl a to i v případě, že již dané slovo zaznělo.

4) Společně prosíme (a děkujeme)

Následuje modlitba proseb. Lze ji v této podobě volně proložit i poděkováním za vše dobré, co nám Bůh dává.

P: Nyní připojíme modlitbu proseb. Můžeme vyjít z textu, který se četl. Za každou prosbou se připojí jednoduché zvolání „Prosíme Tě, vyslyš nás“ (nebo „Amen“)

 

Lze říkat prosby zcela spontánně.
 

5) Modlitba Otčenáš

Po přímluvách se společně chytneme za ruce a pomodlíme se modlitbu Páně. Připojíme pak vzájemně pozdrav pokoje:

P: Pán Ježíš nám přinesl pokoj. Díky jeho oběti můžeme jeho pokoj také mít my a dávat ho i druhým. Proto se navzájem pozdravme pozdravením pokoje.

 

6) Požehnání

P: Nyní si vyprosme navzájem Boží ochranu a požehnání:

Dej nám Bože své požehnání, chraň nás všeho zlého a doveď nás do života věčného. (přežehnáme se)

Všichni: Amen.

P: Dobrořečme Pánu.

Všichni: Bohu díky.