Triduum 27. - 29. 3. 2020

        Triduum matek 27. – 29. března 2020 – inspirace pro soukromé slavení

 

Modlitby, které se modlíme každý dne Tridua z knížečky:

1. Modlitba k Duchu svatému: Duchu svatý, vítáme tě zde ve svém středu, děkujeme ti za tvoji přítomnost a žádáme tě, abys nás vedl a inspiroval. Prosíme tě, ať je toto setkání k Boží slávě. Vezmi si naše myšlenky a nahraď je svými myšlenkami. Dej nám dar velebení, ať Boha chválíme, uctíváme a klaníme se mu. Dej nám dar přímluvy, abychom ti odevzdávaly svoje děti a upřímně hledaly tvou vůli. A dej nám dar upřímné vděčnosti za všechna požehnání, která jim poskytuješ. Amen

2. Modlitba za ochranu: Milý Ježíši, ty dobře vidíš do našich srdcí a vidíš také naši bolest. Přicházíme k tobě a přinášíme ti své děti. Víme, že ty je miluješ mnohem víc než my. Prosíme tě, ochraňuj nás, naše rodiny i toto setkání od všeho zlého. Ty jsi, Pane, Vítěz, proto ti děkujeme za ochranu a za to, že jsi dnes přišel mezi nás. Amen.

3. Modlitba za jednotu s ostatními skupinkami matek: Milý Pane, spojujeme své modlitby se všemi skupinami modlících se matek po celém světě. Pane, myslíme naše prosby opravdově. Promarnily jsme příliš mnoho času starostmi a pokusy uspořádat věci vlastními silami, a také nečinností! Ale teď, Pane, spojeny se všemi ostatními matkami tvé rodiny, chválíme tě a děkujeme ti za novou naději, kterou nám dáváš, když ti přinášíme své děti.

                                                        pátek 27. března

Odprošujeme za naše vlastní hříchy, soustředíme se na odpuštění a lítost.

Píseň č. 720/1. sloka, modlitba k Duchu sv. č. 1

720/2, modlitba z kanc. č. 045

720/3, modlitba č. 2 za ochranu

720/4

Čtení z Písma (Řím 12,3-9) Každému z vás říkám na základě milosti, která mi byla dána: Nesmýšlejte výš, než je komu určeno, ale smýšlejte o sobě střízlivě, podle toho, jakou míru víry udělil každému Bůh. Jako je v jednom těle mnoho údů a nemají všechny stejný úkol, tak i my, ač je nás mnoho, jsme jedno tělo v Kristu a jeden druhému sloužíme jako jednotlivé údy. Máme rozličné dary podle milosti, která byla dána každému z nás: Kdo má dar prorockého slova, ať ho užívá v souhlase s vírou. Kdo má dar služby, ať slouží. Kdo má dar učit, ať učí. Kdo dovede povzbuzovat, nechť povzbuzuje. Kdo rozdává, ať dává upřímně. Kdo stojí v čele, ať je horlivý. Kdo se stará o trpící, ať pomáhá s radostí. Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.

Chvíle ticha a rozjímání textu

Modlitba č. 3 za jednotu

Křížová cesta – možnosti máme v Kancionále.

sobota 28. března

Modlíme se za ty, kteří ubližují nám a našim dětem. Prosíme Pána, aby jim bylo odpuštěno.

Píseň – kanc. č. 901/1. a 2. sl. a modlitba k Duchu sv. č. 1

Dnes prosíme o sílu k odpuštění a za obrácení těch, kteří jakýmkoli způsobem ubližují nebo škodí našim dětem a jejich zdravému a morálnímu růstu.

Všichni jsme zhřešili a odpadli od slávy Boží. Předkládáme ti, nebeský Otče, k odpuštění:

  • Nenávist, která rozděluje národ od národu, rasu od rasy, třídu od třídy.

OTČE, ODPUSŤ

  • Chtivou touhu lidí a národů mít, co jim nepatří. OTČE, ODPUSŤ
  • Ziskuchtivost, která využívá práci lidských rukou a pustoší zemi.

OTČE, ODPUSŤ

  • To, že při pohledu na blaho a štěstí druhých závidíme. OTČE, ODPUSŤ
  • Náš nezájem o stav vězněných, bezdomovců a vyhnanců. OTČE, ODPUSŤ
  • Žádostivost, která znásilňuje těla mužů, žen a dětí. OTČE, ODPUSŤ
  • Pýchu, která nás vede ke spoléhání na sebe a ne na Boha. OTČE, ODPUSŤ

Buďte jeden vůči druhému laskaví, soucitní, odpouštějte jedni druhým, jako Bůh v Kristu odpustil vám.

Píseň č. 901/3 a modlitba č. 2 za ochranu.

Čtení z Písma (Lk 19,41-44) Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím. Přijdou na tebe dny, kdy tvoji nepřátelé postaví kolem tebe val, obklíčí tě a sevřou ze všech stran. Srovnají tě se zemí a s tebou i tvé děti; nenechají v tobě kámen na kameni, poněvadž jsi nepoznalo čas, kdy se Bůh k tobě sklonil.“

Chvíle ticha a rozjímání o textu

Píseň č. 901/4,5 a modlitba č. 3 za jednotu

Sjednoceni v modlitbě a úmyslu svěřme všechno a všechny, za které dnes prosíme, Panně Marii v modlitbě bolestného růžence.

 

 

 

 

neděle 29. března

Chválíme Pána a děkujeme za vše, co dělá v našich životech.

Modlitba k Duchu sv. – č. 1

Píseň – kanc. č.781/1 – výstav NSO (nyní není možný, zůstaňme v tichosti domova nebo zajděme do otevřeného kostela před svatostánek)

Modleme se společně: Klaním se ti, Bože, a vyjadřuji tím, že tě miluji. Chválím tě, jsi nekonečně krásný, nekonečně láskyplný. Vyznávám to celou svou duší a chtěl bych to vyznávat tak, aby z toho vzešla tvá sláva, ačkoli jsem pouhé nic. Stačilo by, kdyby má chvála vystihla tvou krásu, což je naprosto nemožné. Ty sám se můžeš oslavovat, můj Bože. Proto se spojuji s tebou, ó Ježíši, můj Pane, abych tvého Otce chválil. Sjednocuji se s tebou, ó Duchu svatý, který vzbuzuješ v mém srdci nevyslovitelné vzdechy, abych jimi Ježíši dobrořečil. Sjednocuji se s tebou, Bože Otče, Bože Synu, abych dobrořečil Duchu svatému, vám oběma rovnému a Bohu mému.

Píseň č. 9 –kanc. č. 781/2, modlitba č. 2 za ochranu

Čtení z Písma sv. –(Ef 1,3-8) Pochválen buď Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás v Kristu obdařil vším duchovním požehnáním nebeských darů; v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří. Ve své lásce nás předem určil, abychom rozhodnutím jeho dobroty byli skrze Ježíše Krista přijati za syny a chválili slávu jeho milosti, kterou nám udělil ve svém Nejmilejším. V něm jsme vykoupeni jeho krví a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost, kterou nás zahrnul ve vší moudrosti a prozíravosti.

Chvíle ticha a rozjímání textu

Píseň kanc.č. 781/3, modlitba č. 3 za jednotu

Píseň kanc. č. 781/4

Nyní chceme chválit Pána. Modlitba chval se od modlitby díků odlišuje v tom, že ve chvále člověk vypovídá, jaký Bůh je (ty jsi dobrý, ty jsi světlo…), kdežto v modlitbě díků projevuje svoji vděčnost za to, co Bůh udělal, ať už v průběhu dějin spásy (stvořil svět, poslal svého Syna…) nebo v osobním životě (vyslyšel prosby, ochránil…). Použijme ke chvále Pána navržené chvály, nebo je podobně formulujme.

Píseň 781/5

Svátostné požehnání – znamením kříže žehnejme sebe a ty, kteří nám byli svěřeni.

Píseň 781/6.