Nové zprávy z fary - 6.4.2020

Drazí farníci,

včerejším slavením Květné neděle jsme vstoupili do nejdůležitějšího období liturgického roku, do Svatého týdne. Chci vás drahé sestry a bratři ujistit o tom, že i přes všechny mimořádné události, které se nás dotýkají, také letos budou Velikonoce.  Dnes je však již stoprocentně jisté, že konkrétní podoba jejich slavení bude probíhat jiným způsobem, než jsme tomu byli zvyklí doposud.  

Přes všechno nové a nečekané nás Pán Ježíš o to naléhavěji zve do své blízkosti. Jsme tak opětovně zváni vstoupit s Ním do jeho smrti a ve slávě jeho zmtrvýchvstání povstat k novému životu. Je před námi radostný okamžik, k němuž se připravujeme po celou dobu postní – obnovit své křestní sliby: říci NE hříchu, zlu, sobectví, obavám, a naopak v síle Ducha Svatého zcela novým způsobem přilnout celým svým srdcem k Živému Bohu, k jeho lásce, která zahání všechen strach. Velikonoce budou: také letos je pro nás připravena Pascha přejití ze smrti a otroctví hříchu do života plného svobody a radosti milovaných Božích dětí.

Můžeme prožívat jakýsi smutek a bolest z toho, že letošní svátky neprožijeme ve společenství farnosti, která se běžně schází ke slavení Velikonočního tajemství prostřednictvím liturgických obřadů. Přijměme prosím tuto mimořádnou situaci jako výzvu, dokonce jako čas velkého požehnání a obdarování, kdy k nám chce Pán promluvit o to důvěrněji. S velkou vírou a touhou prosme v modlitbě o to, ať nás Kristus svým Duchem provede těmito dny, ať nás učí naslouchat Jeho hlasu, prosme za dar nového obracení našeho srdce. Neustále svěřujme sebe, své blízké, naše rodiny a celý svět pod ochranu Nejvyššího.

Také pro mě a pro otce kaplana budou letošní Velikonoce přinejmenším neobvyklé, přičemž ona nutná výjimečnost, již nyní nejednou dostává nádech  jistého zklamání. Pro kněze, stejně jako pro celý Boží lid patří Velikonoční svátky k vrcholům celého liturgického roku. Pouto přátelství a důvěrnosti mezi knězem a farníky je zvláštním způsobem budováno mimo jiné právě skrze mocné působení slavení velkých a vzácných dnů. Letos budeme s o. kaplanem slavit obřady za zavřenými dveřmi farního kostela, vy v rámci svých rodin. Co je však jisté, a to prosím vnímejme, skrze Ducha svatého, který stále obnovuje a tvoří společenství církve, jsme si stále nablízku. Také tato mimořádnost je pro nás výzvou k tomu, aby v nás, díky postu od společenství farnosti, rostla nová touha po daru farní rodiny.

 

Drazí přátelé, všem ze srdce přejeme požehnané prožití Velikonoc

Jsme stále s vámi a již se moc těšíme se na osobní setkávání tváří v tvář.

Farář o. Jan a kaplan o. Jenda

Další sdělení:

  • SLAVENÍ „RODINNÉ LITURGIE“

Již v minulém sdělení jste se mohli dočíst o tzv. rodinné liturgii. Znovu připomínám tuto velkou a jedinečnou výzvu k tomu, abychom v rodinném kruhu aktivně prožili velikonoční Třídenní. Osobně bych tento způsob slavení upřednostnil před sledováním TV přenosu. Obojí těžko skloubíme dohromady.

Jak postupovat?

1) Podívej se

Abyste měli konkrétní představu o výše nastíněném konceptu, koukněte se na úvodní Video/Videa. První video je úvodní. Následují jednotlivé dny Tridua. Tento materiál vznikl za podpory a se schválením ČBK (Česká biskupská konference).

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs

https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U

https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0

https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

2) Rozhodni se

Udělejte si „rodinnou poradu“, nejlépe o tomto víkendu, a domluvte se, zda chcete takto společně oslavit letošní Velikonoce. Bude to vyžadovat váš čas, vaše nasazení, vaší přípravu. Věřte však tomu, že touto cestou má pro vás Pán připraveny velké dary.

3) Naplánuj si

Pokud se rozhodnete, že se touto cestou vydáte, naplánujte si konkrétní „scénář“ každého jednotlivého dne. Doporučuji přípravu příliš neodkládat. První kolo přípravy může spočívat v tom, že si řeknete, co vše chcete realizovat. Nemusí být v rámci konkrétního dne aplikováno vše, buďte kreativní, – naopak vás třeba napadne něco nového, čím můžete slavení obohatit. Druhé kolo plánování, bezprostřední, ať je již zcela konkrétní. Zlaté pravidlo říká, že improvizovat může ten, kdo je dobře připravený

4) S radostí slavte

Během konkrétního slavení není důležité, aby vše „do puntíku“ klaplo právě tak, jak jsme to měli promyšlené. Vždy jde o to, aby se nám podařilo vystihnout ducha, podstatu daného dne a jednotlivého úkonu. Slavme s radostí, otevřeností s jakousi lehkostí, kdy se se zdravím nadhledem dokážeme přenést přes případnou nedokonalost.

5) Inspirujme se

Dalším vhodným doplněním je materiál, který vznikl na našem diecézním katechetickém centru v Olomouci. Najdete v něm další praktické podněty ke společnému slavení domácí liturgie (materiál v pdf souboru z předchozího sdělení). Opět připomínám zásadu, buďme kreativní a nebojme se vše přizpůsobit do vlastních podmínek.Na závěr nabízím ještě jeden koncept, který může být zdrojem pro mnoho dalších podnětů k dobrému prožité svatého týdne. Některými prvky můžete „okořenit“ výše uvedenou nabídku.

https://www.blahoslavenstvi.cz/svaty-tyden-s-komunitou

  • PRODEJ VELIKONOČNÍ SVÍCE

Máme pro vás připravené velikonoční svíce (paškálky). Vhodné pro obnovu svých křestních slibů na Bílou sobotu (viz, rodinná liturgie). Svíce jsou připraveny před vstupními dveřmi fary v Bílovicích. Po odebrání prosím vhoďte do schránky částku 200,-

  • OTEVŘENÉ KOSTELY

Každý den od 8:00 do 18:00 jsou v našich farnostech otevřené kostely a kaple k soukromé modlitbě.

  • ČASY BOHOSLUŽEB VELIKONOČNÍHO TRIDUA

Obřady na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu budeme s o. Kaplanem sloužit ve farním kostele za zavřenými dveřmi. Proto, abyste se mohli případně přidat „na dálku“ ve svých modlitbách uvádíme časy, kdy budeme dané obřady slavit.

Zelený čtvrtek                18:00

Velký pátek                   15:00

Vigílie na Bílou sobotu  20:00

  • PŘENOS MŠE SVATÉ Z  NEDACHLEBIC V NEDĚLI ZMRTVÝCHVSTÁNÍ

V neděli o Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně bude opět zajištěn přenos mše svaté. Začátek v 9:15.

  • SLEDUJTE PRAVIDELNĚ FARNÍ WEB

V tento mimořádný čas je pro nás hlavním komunikačním kanálem farní web. Prosím, sledujte pravidelně naše stránky, ať máte všechny aktuální informace ohledně dění v naší farnosti.