Ohlášky - 15.11.2020 (33.neděle v mezidobí)

SLAVENÍ MŠÍ SVATÝCH VE VŠEDNÍ DNY

Vracíme se ke každodennímu veřejnému slavení mší svatých - podle plánovaného rozpisu, viz tabulka přehledu bohoslužeb. Čtvrteční mše svatá z Nedachlebic bude Nedachlebic je také přenášena on-line. Platí však tato omezení: na mši svaté je přítomno pouze 15 účastníků. Ať se účastní ti, kteří mají v daný den úmysl.

UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ/POHOVOR S KNĚZEM

V místě slavení mše svaté od 16:45 do 17:30 - v tento čas mohou přicházet ti, kteří se v daný den nebudou účastnit mše svaté. Využívejme této příležitosti ke slavení svátosti smíření. Půl hodina přede mší svatou je vyhrazena ke svátosti smíření pro ty, kteří se v daný den účastní slavení mše svaté. Dejme si opravdu záležet na tom, ať slavíme eucharistii v plnosti, tzn. když jsme účastni mše svaté, ať také přistoupíme ke sv. přijímání.

SLAVENÍ NEDĚLNÍ MŠE SVATÉ

V neděli je slavena pouze jedna mše svatá a to bez účasti lidu. Mše svatá je sloužena v Nedachlebicích od 9:00. Ke slavení této mše sv. se můžete připojit prostřednictvím on-line přenosu.

PODÁVÁNÍ SVATÉHO PŘIJÍMÁNÍ O NEDĚLÍCH

Od 10:15 bude podáváno sv. přijímání na všech místech, kde bývá obvykle sloužena nedělní mše svatá + v kapli ve Včelarech. Prosím dbejme těchto pokynů: ke svatému přijímání je potřeba se zapsat. V kostelích máte k dispozici zapisovací archy. Ke svatému přijímání přistupuje skupina max.15 farníků najednou. Pro tuto 15 člennou skupinu je vyhrazený společný čas 10 minut. Při zapisování prosím zaplňujte daný časový úsek v pokud možno maximální kapacitě. Do kostela přicházejte prosím ve stanovený čas podle rozpisu. Místa a časy podávání: Mistřice, Kněžpole a kaple ve Včelarech 10:15 – 11:15; Bílovice a Topolná 10:15 – 11:15; Nedachlebice a Březolupy 10:15 – 11:15. Prosím, v případě Březolup nechejme časový interval 11:00 – 11:15 pro farníky ze Zlámance a Svárova.

OTEVŘENÉ KOSTELY

Na všech místech našich farností jsou otevřeny kostely každodenně od 8:00 do 18:00. Kostely a kaple jsou především místem společenství a místem modlitby. Udělejte si každý den alespoň krátkou chvíli na osobní modlitbu ve svém kostele. Přinášejme Pánu před svatostánek naše těžkosti a zakoušejme novým způsobem jeho péči a blízkost.

ADORACE

Pro tento čas rozšiřujeme možnost být v tiché modlitbě s Ježíšem Kristem v Nejsvětější Svátosti. Termíny a místa pro adoraci: pondělí Topolná 17:00 – 18:45, středa Březolupy a Nedachlebice 17:30-18:45; pátek Kněžpole a Mistřice 17:30 – 18:45;  čtvrtek Bílovice 17:30 – 19:30, kaple ve Včelarech 17:30 – 18:45;  pátek Kněžpole a Mistřice 17:30-18:45. Na adoraci je potřeba se zapsat. Zapisujte se prosím v kostele. Důležité: prosím, při zapisování dbejme na to, aby byl pokrytý celý adorační čas. Nejsvětější svátost v monstranci nemůžeme nechat bez dozoru.

MODLITEBNÍ MOST

Každý všední den, kromě úterý, se můžete přidat k modlitbě růžence prostřednictvím on-line přenosu z Nedachlebic ve 20.00.

VE VŠEDNÍ DNY NADÁLE POKRAČUJE MOŽNOST INDIVIDUÁLNÍ DUCHOVNÍ PÉČE NA FAŘE V BÍLOVICÍCH

PLÁNUJEME VYDÁNÍ FARNÍHO ZPRAVODAJE „JAN KŘTITEL“

Zdali vyjde v čase vánoc nové číslo, bude především záležet na množství příspěvků. Obracím se na vás s prosbou o případné články. Téma: „Kde čerpám sílu“. S případnými příspěvky kontaktujte Evu Šáchovou.