Pořad Bohoslužeb - 27.1. - 3.2.2008

Pořad Bohoslužeb - 27.1. - 3.2.2008

Farnost Bílovice

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

PONDĚLÍ
Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

KNĚŽPOLE

17:00

 

ÚTERÝ 

BÍLOVICE

14:30

Zádušní mše svatá
za Anežku Dudovu z Nedachlebic.

STŘEDA 

BÍLOVICE

14:00

Zádušní mše svatá
za Ludmilu Kaňovskou z Kněžpole.

TOPOLNÁ

16:30

Za Antonína Mikulku, dvoje rodiče, rodinu Novotnou a celou rodinu.

ČTVRTEK
Sv. Jana Boska, kněze

NEDACHLEBICE

17:00

Za + Františka Maráška
a dvoje rodiče.

BÍLOVICE

18:00

 

PÁTEK 

BÍLOVICE

14:00

Zádušní mše svatá
za Jaroslava Orálka

BÍLOVICE

18:00

 

SOBOTA
Svátek Uvedení Páně
do chrámu

BÍLOVICE

8:45

Za ženy a matky celé naši farnosti, poděkování za děti.

4. neděle
v mezidobí

 

MISTŘICE

7:00

Za Vojtěcha Jánoše, manželku
a rodinu Kocábovu.

KNĚŽPOLE

7:00

Za živé a zemřelé farníky
a dobrodince farnosti.

BÍLOVICE

8:45

Za + Marii a Ignáce Lysoňkovi, nemocnou osobu a živou rodinu.

TOPOLNÁ

8:45

Za rodiče Dostálkovy, Sklenářovy, Marii Chaloupkovu a manžela.

NEDACHLEBICE

10:30

Za živou a + rodinu Kadlčíkovu, Lukšíkovu a Knotovu.


- Minulou neděli se na splacení půjčky vybralo 40.581,-Kč.
v Mistřicích 4.602,-Kč;
v Nedachlebicích 5.072,-Kč;
v Kněžpoli 6.477,-Kč;
v Topolné 8.821,-Kč;
v Bílovicích 15.609,-Kč.
Všem dárcům Pán Bůh zaplať. 

- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích. 
- V pátek jsou pololetní prázdniny: zveme děti a mládež na vycházku k mistřické  rozhledně. Vycházíme od fary v 8.00 hod., návrat je plánovaný na oběd. 
- 1.2.2008 je první pátek v měsíci. Tradičně od 15:00 hod. bude adorace Nejsvětější svátosti s příležitosti ke svátosti smíření. 
- Srdečně zvu matky a ženy naši farnosti na mši svatou v sobotu 2.2.08, kterou chceme poděkovat Pánu Bohu za matky a za děti naší farnosti. 
- V neděli 3.2.2008 na mši svaté v Kněžpoli a Topolné budou našimi hosty misionáři, kteří budou vyprávět o misijní práci v Kolumbii. 
- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozvání na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce. 
- Setkání pro dospělé k přípravě na svátosti v pondělí v 18:00 hod. na faře v Bílovicích.

Farnost Březolupy

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Zdeňka Křena, bratra,
rodiče Belantovy a syna.

 PONDĚLÍ
Sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

ZLÁMANEC

16:30

Za + rodiče Křenovy, Vítkovy,
rodinu a duše v očistci.

 ŮTERÝ 

 

 

 

 STŘEDA 

BŘEZOLUPY

18:00

Za + Metoděje Hoferka a manželku.

 ČTVRTEK
Sv. Jana Boska, kněze

 

 

 

 PÁTEK 

BŘEZOLUPY

7:00

 

 SOBOTA
Svátek Uvedení Páně
do chrámu

BŘEZOLUPY

8:45

Za ženy a matky celé naši farnosti, poděkování za děti.

 4. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ 

BŘEZOLUPY

10:30

Za + Marii a Františka Tomáštíkovi
a Boží požehnání pro rodinu.


- Minulou neděli se na splacení půjčky vybralo 6.924,-Kč.Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
- Příprava dětí a rodičů na 1. sv. přijímání pokračuje ve čtvrtek a v pátek vždy po mši svaté v čajovně za farou v Bílovicích.
- Srdečně zvu matky a ženy naši farnosti na mši svatou 2.2.08, kterou chceme poděkovat Pánu Bohu za matky a děti naší farnosti.
- V neděli 3.2.2008 na mši svaté v Březolupech budou našim hostem misionář, který bude vyprávět o misijní práci v Kolumbii.
- Prosíme o vytrvalé modlitby na úmysl odvahy pro nového kostelníka ? nejlépe blízko středu obce bydlícího mladšího důchodce - který by se přihlásil ke službě.
- Ve dnech od 20.4. do 26.4.2008 jste pozvání na farní pouť do Medžugorje. Podrobnější informace najdete na nástěnce.