Zápis z pastorační rady

farnosti Bílovice ze dne 25. 11. 2015

 • V neděli 13. 12. proběhne po mši sv. v Bílovicích misijní jarmark misijního klubka dětí. Za tím účelem i dalších akcí se zakoupí 3 přenosné stoly.

 • Věřící budou více seznámeni s aktivitou arc. Jana Adorační hodina.

 • Při děkanátní vizitaci nebyl předložen pastorační plán roku 2016. Bude vypracován, dán do tisku a počátkem roku předložen farníkům a dán také na www stránky farnosti.

 • Školní děti si připraví pod vedením scholy vánoční pásmo na 25. 12. 2015. Během svátků vánočních bude otevřen kostel pro veřejnost spojen se zpíváním u jesliček.

 • Akce v době vánoční:  V neděli 27. 12. bude při mši svaté v každém kostele obnova manželských slibů. V Bílovicích bude 27. 12. výjimečně mše sv. v 10.30 hodin spojena se žehnáním vína a posezením na faře. Odpoledne bude v 16 hodin Vánoční koncert s pozvaným hostem Robertem Mikulkou. Ve středu 30. 12. proběhne „Putování po jesličkách“. Výzva je hlavně do rodin s dětmi. V sobotu 2. 1. bude poutní putování po valašských betlémech, zvláště s návštěvou pohyblivého betléma v Horní Lidči. Navštívíme farnosti, kde působí dřívější kaplani z Bílovic. K putování hlavně zveme děti s rodiči, děti mají pouť zdarma. V sobotu 9. 1. proběhne ve všech obcích Tříkrálová sbírka.

 • Výuka náboženství zajišťují kněží a 2 katechetky. Na ZŠ Bílovice – 122 žáků, na ZŠ po obcích 99 žáků. Farář navštěvuje také mateřské školky.

 • Biblické hodiny probíhají v Bílovicích, Topolné a Nedachlebicích.

 • Kaplan zajišťuje setkání ministrantů, biřmovanců a společenství rodiny na faře.

 • Vedoucí jednotlivých schol se v r. 2016 zúčastní v Olomouci kurzu pro vedení schol.

 • Připravujeme setkání dobrovolníků charity připravující Tříkrálovou sbírku.

 • Od nového roku bude vycházet měsíčně Farní list farnosti Bílovice. Vytváří se redakční rada ze zástupců jednotlivých kostelních rad.

 • Akce 2016:

 • V neděli 17. 1. v 15 hodin bude mít v Bílovicích přednášku Pavel Krystýn „Životní osudy Veroniky Čudové“.

 • V sobotu 23. 1. bude farní ples v kulturním domě ve Včelarech.

 • V sobotu 30. 1. bude na faře v Bílovicích farní zabijačka, zveme všechny farníky.

 • Jarní prázdniny jsou od 1. - 7. února.

 • Připravujeme na rok 2016 poutní zájezdy v rámci Roku milosrdenství v olomoucké arcidiecézi. Po Novém roce budou vyhlášeny pobytové farní zájezdy.