Zápis z pastorační a ekonomické rady farnosti Březolupy dne 25.2 .2016

         Přítomni: P. Josef Říha, Josef Andrýsek, Věra Polášková, Míla Provazníková, Hana Stiglerová,

                          Ivan Šišák

 1. Organizační záležitosti spojené s putováním farnosti ke Svaté bráně na Velehrad. Výběr skladeb ke mši sv.

 2. Velikonoce v našem kostele:

 • Květná neděle – pašije, P. Říha nově navrhuje nácvik zpívaných pašijí, 3 muži, pod jeho vedením, dále sbor, odpoledne křížová cesta na Šarovech

 • Zelený čtvrtek – schóla

 • Velký pátek – sbor

 • Bílá sobota – schóla

 • Boží Hod velikonoční – sbor, Leo Delibes: Messe breve

 1. Mši sv. na první neděli v měsíci květnu (Svátek matek) pěvecky doprovodí minischólička Hanky Stiglerové.

 2. Poutní mši sv. na Svárově dne 25. 5. pěvecky doprovodí sbor, 25. 6. schóla Březolupy.

 3. Možnost pozvání chrámového sboru z Uh. Hradiště pod vedením p. Dýnky do Březolup, navrhovaný termín je 29. 5. – Slavnost Těla a Krve Páně

 4. Slavnost Těla a Krve Páně – rozmístění oltářů: loňská trasa se jeví časově náročná, v letošním roce bude oltář obce Zlámanec ve dvoře farní budovy, oltář obce Březolupy u p. Anny Hubáčkové, nynějšího majitele nemovitosti osloví p. Kadlčíková, oltář obce Svárov v parku. Hudebně doprovodí Topolanka.

 5. Noc kostelů bude 10. 6. 2016.

   Návrh programu:

 • významné osobnosti Březolup – P. Josef Nevtípil, pan učitel Miroslav Kašík, varhaník Josef Hubáček, porodní babka Julie Hubáčková, dlouholetý fotograf František Stašek. Dále bude podán dotaz na kostelníky: p. Hanáčka, p. Vajdíka, p. Zajíce, p. Mancla, kostelnici p. Sukupovou. Na další osobnosti se budeme dotazovat farníků, při shromažďování informací využijeme rovněž kroniku p. ing. Richarda Stiglera.

 • významné události spojené s budovou kostela a fary

 • film o slavnosti spojené s opravou březolupského zámku – I. Šišák

 • sbor Březolupy – gospely a spirituály (sbor zazpívá i v rámci Noci kostelů v Bílovicích a pozveme bílovický sbor k nám)

 • varhanní koncert Lucie Adamcové

 • doprovodný program: výstava fotografií z prvních sv. přijímání, možnost nahlédnutí do kronik a matrik farnosti a Chrámového sboru Březolupy, prohlídka věže kostela, občerstvení na faře.

Celou akci je třeba včas prezentovat na webech obcí farnosti Březolupy, na farním webu a v tištěné podobě. Další myšlenky a podněty nabídne P. Říha.

 1. Informace P. Říhy o schůzce s p. Vavrušou z Březnice ve věci zasklení vitráží kostela kvůli tepelné izolaci. Vakuované dvojsklo bude osazeno do dřevěných konstrukcí z vnější strany. Pan Vavruša předloží cenovou nabídku včetně nových skleněných výplní přístřešků nad hlavním vchodem do kostela na vchodem na kúr.

 2. Výsadba a osvětlení v prostoru kolem kostela  - návrh ing. Daniely Hubáčkové. Doporučujeme jiný způsob realizace osvětlení prostoru. Bude třeba při schůzce s ing. Petrem Kuklou, starostou obce, jednat o napojení na zdroj el. proudu (pokud bude napojení na kostel, navrhujeme smluvně ošetřit příspěvek obce na spotřebovanou el. energii).

 3. P. Andrýsek nechá zpracovat plán rozvodů vody a odpadů na faře a přilehlé budově.

 4. P. Ivana Hubáčková (telefonicky) navrhuje vyčištění vitráží kostela před osazením dvojskly. Z praktických důvodů bude vhodnější, aby byla nově osazená okna otevíratelná. Proto doporučuje tuto novou skutečnost oznámit p. Vavrušovi, aby ji zahrnul do cenové nabídky.

Zapsala: V. Polášková