Pořad Bohoslužeb Bílovice - 29. 2. 2016 - 6. 3. 2016

Liturgická památka

Místo

Hod.

Úmysl

 

PONDĚLÍ

KNĚŽPOLE

 17:00

 

Za ++ Josefa a Marii Ondrouškovy, snachu Věru a živou rodinu

 

ÚTERÝ

 

BÍLOVICE

 

18:00

 

Za ctitele a ctitelky P. Marie

 

 

STŘEDA



MISTŘICE

17:00

Za rodiče Medkovy, Stránské a syna Josefa

 

BÍLOVICE

18:00

 

Za + Františka Kocába, živou a ++ rodinu

 

  ČTVRTEK

TOPOLNÁ

17:00

Za Marii Kromsiánovu, manžela, syna a živou a ++ rodinu

 

NEDACHLE

17:00

Za živé a ++ členy živého růžence

 

 

PÁTEK

 

BÍLOVICE

18:00

 

Za + Antonína Krystýna, rodiče a sourozence

 SOBOTA

BÍLOVICE

  7:00

Za zastavení umělých potratů, obrácení lékařů a uznání práva na živou každého dítěte od okamžiku početí

 

 

 

 

4. NEDĚLE POSTNÍ
RADOSTNÁ

MISTŘICE

7.00

Za Františka a Anežku Viceníkovy, Antonína a Pavla Sládkovy, živou a ++ rodinu

 

KNĚŽPOLE

7.00

Za ++ rodiče Šnajdarovy, syna Josefa, živou a ++ rodinu a duše v očistci

 

BÍLOVICE

8.45

Za ++ Marii a Františka Pauříkovy a duše v očistci

 

TOPOLNÁ

8.45

Za farníky a dobrodince farnosti

 

NEDACHLE

10.30

Za + Anežku Lysoňkovu, její bratry a rodiče z obou stran

 



 • (Přečíst text pastýřského listu arc. Jana)
 • Při sbírce na Svatopetrský haléř minulou neděli se vybralo 54.770,- Kč.    
 • (Mistřice – 7.000,- Kč, Kněžpole – 8.550,- Kč, Bílovice – 13.600,- Kč, Topolná – 19.020,- Kč, Nedachlebice – 6.600,- Kč). Pán Bůh zaplať.
 • Dnes zveme farníky do kostela v Bílovicích, kde ve 14 hodin Martina Pavlíková  provede dramatizaci křížové cesty podle Paula Claudela (pola klódela).
 • Ihned po křížové cestě zveme farníky na faru do Bílovic, kde v 15 hodin uvítáme P. Radima Kuchaře, který nám vydá osobní svědectví o putování po Iránu a o problémech vztahu křesťanů a muslimů.
 • Ve středu a v pátek pokračuje v 18 hodin příprava dětí spolu s rodiči na svátosti v Bílovicích mší svatou a adorací v kostele.
 • (Topolná: po večerní mši sv. bude biblická hodina mužů na téma: Sv. Jan Křtitel.
 • Návštěva nemocných bude v pátek dopoledne v Bílovicích a Včelarech.
 • V pátek a sobotu bude probíhat v církvi 24 HODIN PRO PÁNA. Oba dny máme využít k postní svátosti smíření. Během zpovídání bude výstav Nejsvětější svátost oltářní. V Bílovicích bude v 15 hodin korunka, pak zpovídání do 18 hod., následuje mše sv. a adorace dětí. V sobotu se bude zpovídat v Topolné od 9 do 11 hodin.
 • Setkání biřmovanců ve skupinkách bude v pátek v Bílovicích po večerní mši sv. a v sobotu dopoledne v Topolné.
 • Nastávající víkend proběhne ve farnosti postní duchovní obnova pod vedením P. Pavla Ambrose na téma: Milosrdenství Otce a cesta k Němu. Program je na vývěsce i farním listu. Začínáme v sobotu ve 14 hodin v kostele, pak přednášky budou na čajovně. Přineste s sebou i něco na stůl. P. Pavel se s vámi chce setkat a nabízí vám čas až do pozdního večera. V neděli bude pokračovat duchovní obnova při mši sv. v Bílovicích.  
 • Příští neděli bude sbírka na setkání mládeže v Krakově.
 • Příští neděli bude křížová cesta ve 14 hodin na hřbitově a po ní vás zveme na faru, kde bude promítán 1. díl historického filmu o době Ježíšově BEN HUR.
 • Dnes také vychází farní list Jan Křtitel. V listu zveme mladé na děkanátní setkání na Velehradě v sobotu 19. března, kam se mají přihlásit. Hlavně vybízíme biřmovance.
 • Hlaste se na národní pouť do Krakova v sobotu 28. 5. Plníme druhý autobus. Přihlaste se ve farní kanceláři s částkou 600,- Kč na autobus a poutní balíček.
 • (Bílovice: Na sobotu 12. 3. dopoledne je plánován úklid kostela.)