Velikonoční pondělí v Nedachlebicích - mše svatá, při níž ministrovali starší ministranti