Chrámový sbor Bílovice

 

CHRÁMOVÝ SBOR BÍLOVICE

 

O sboru

 

Sbor se schází každý čtvrtek v 19:00 v čajovně na faře. Od června do září se nescházíme, pokud se nenaskytne mimořádná příležitost. Soustředíme se zejména na slavnost narození a vzkříšení Páně, ale zpíváme i při jiných příležitostech v průběhu roku, například při poutní mši svaté u příležitosti svátku Andělů strážných v Bílovicích nebo na Slavnost Ježíše Krista Krále, při poutní mši svaté na Svárově, v době adventu nebo v postní době. Během doby vánoční a velikonoční nás můžete slyšet nejen v Bílovicích, ale i v Topolné nebo Nedachlebicích. Na zkouškách se věnujeme hlavně zpěvu, ale tvoříme také společenství, kde lidé mohou sdílet své zážitky a přátelsky si pohovořit.

Srdečně zveme všechny zájemce. Přijďte si s námi zazpívat!

 

Repertoár

 

 

Adventní skladby

Co již dávní proroci

Poslán jest od Boha anděl

Rosu dejte, ó nebesa zhůry

Z milosti tak hojné

Z nebe posel vychází

Zpívej, brzy už přijde Pán

 

Vánoční skladby

Adeste fideles

Aj, co to nového

Aj dnes v Betlémě

Betlémskými pastvinami

Co se tak svítí v Betlémě

Čas radosti, veselosti (Krček)

Den přeslavný jest nám přišel (Krček)

Fanfare

Hle, andělé zpívají

Koleda Moravičanská (Vít Janata)

Narodil se Vykupitel

Ó, ty radostný, čase vánoční

Pastýři stáda hlídali

Pojďme, všichni, k jesličkám

Přišlo jsi k nám, Jezulátko

Quem pastores laudavere

Raduj se všecko stvoření

S pastýři pospíchejte

Splnilo se písmo svaté

Tichá noc

U Betléma dnes Maria

Vánoční antifona (Eben)

Vánoční magnét a střelec

Vánoční noc (Chtíc aby spal, Michna)

Vánoční roztomilost (Adam Michna)

Veselme se, všichni nyní (Krček)

Vzhůru pastýřové (Benedictus)

Vzhůru, bratři milí

Z nebe jsi přišel

 

Postní a velkopáteční skladby

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Improperia – Výtky Spasitelovy, A. Mička

Kristus, příklad pokory

Ó můj drahý Jezu Kriste

Pašije – Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana

Per crucem

Stabat Mater

Stála Matka odhodlaně

Svatý Bože, svatý Silný

Ukřižovaný Kriste

Výtky Spasitelovy (K.Douša)

 

Velikonoční skladby

Aleluja - Andělé pějí s radostí (T+M Orgelbuch, 1870)

Ať novým Jeruzalémem

Ať zní zase v tuto dobu

Buď tobě sláva (Bach)

Ej vesele prozpěvujme

Plesej všecko stvoření

Přemohl Ježíš smrti moc (Luděk Rejchrt)

Raduj se a vesel (lidový nápěv, arr. Vít Janata)

Surrexit Christus Hodie

Veleben budiž, Hospodin

Velikonoční: Raduj se všechno stvoření (Bohuslav Korejs)

Vstal z mrtvých Kristus, Spasitel

Io vicimus, Vstal z mrtvých Kristus

 

 

Obecné a příležitostné skladby

Aleluja (kánon)

Aleluja 15 (zpěv s veršem)

Aleluja (Byrd)

Aleluja (Gordon Young)

Aleluja (C.-E. Hauguel)

Aleluja Echo Solemnis (Petr Chaloupský)

Aleluja před evangeliem (W. Turk)

Allegro na nebe vstupujícího Ježíše Krista (Všichni lidé se radujte)

Benedictus qui venit

Cum decore

Gospa Majka moja

Hymnus k velkému Jubileu

Chvála ať zní, nekonečná

Chvaliž Hospodina

Chvalte radostně (Trumpet Voluntary)

Já jsem chléb živý (Bohuslav Korejs)

K Božímu stolu

Každý den pán mi sílu dává

Laudate omnes gentes

Misericordes sicut Pater (Hymna roku Milosrdenství)

Moudrost

Někdo mě vede za ruku

Ó Pane, díky za vzácný dar

Ó veliká Boží milost

Prosme Ježíše milého

Před tebou, Pane, temno ztrácí

Sluší se vždy chváliti

Smiluj se, Bože

Soudce všeho světa, Bože

Stojíme v bázni

Stůj při mně, stůj
Tebe poem (Bortňanský)

Tollite hostias (Camille Saint-Saens)

Vzdejme chválu Tvůrci svému

 

Mariánské skladby a písně ke svatým

Ave Maria (Jacob Arcadelt)

Ave Maria (Francesco Lorenzo Luciani)

Boží rodičko

Ó, slavná Panno Maria

Ó, přeslavný archanděli

Patrone české vlasti (ke Sv. Václavu)

Svatý Michaeli, archanděle

Vychvalujme vesele

Zdráva buď, Panno Maria

Zdrávas, Hvězdo mořská

 

Co jsme zpívali

 

Vánoce 2010 (půlnoční mše svatá a Boží hod v Bílovicích, Topolná, Nedachlebice, Březolupy, Kněžpole, Mistřice)

 

Veselme se, všichni nyní (Krček)

Čas radosti, veselosti (Krček)

Den přeslavný jest nám přišel (Krček)

Quem pastores laudavere

Vánoční roztomilost (Michna)

 

Velikonoce 2011

Velký pátek: Pašije –Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana

Kristus, příklad pokory

Per crucem

Stabat Mater

Výtky Spasitelovy

Vzkříšení: Buď tobě sláva (Bach)

Aleluja (kánon)

Tebe poem (Bortňanský)

Hymnus k velkému Jubileu

 

Seslání Ducha Sv.: Prosme Ježíše milého

Allegro na nebe vstupujícího Ježíše Krista (Všichni lidé se radujte)

Alta trinita beata

Ave Maria (Arcadelt)

 

 

Advent 2011 (3. neděle adventní v Bílovicích)

Před tebou, Pane, temno ztrácí

Zpívej, brzy už přijde Pán

Chvála ať zní

Ave Maria (Arcadelt)

 

Vánoce 2011 (půlnoční a v 8:45 Boží Hod v Bílovicích, 26.12. Topolná, 1.1. Nedachlebice)

 

Co se tak svítí v Betlémě

Vzhůru, bratři milí

Betlémskými pastvinami

Raduj se všecko stvoření

Čas radosti, veselosti

 

Postní doba 2012

Soudce všeho světa

Laudate Omnes Gentes

 

Velikonoce 2012

Velký pátek: Pašije –Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana

Hle kříž

Soudce všeho světa

Výtky Spasitelovy

Vzkříšení: Plesej všecko stvoření

Aleluja (s veršem)

Ať zní zase v tuto dobu

Raduj se a vesel

 

Seslání Ducha Sv.: Prosme Ježíše milého

Soudce všeho světa

Tebe Poem

Zdrávas Hvězdo mořská

 

Slavnost Ježíše Krista Krále 2012

Aleluja

Tollite Hostias

Chvaliž Hospodina

 

 

3. neděle adventní 2012

Co již dávní proroci

Zpívej, brzy už přijde Pán

Zdrávas Hvězdo mořská

Chvaliž Hospodina

 

Zpívání u vánočního stromu, Zámecký park Bílovice, 22.12.2012

Zpívej, brzy už přijde Pán

Zdrávas Hvězdo mořská

Cum decore

Co již dávní proroci

 

Vánoce 2012 (Půlnoční mše svatá v Bílovicích, 26.12. Bílovice, 30.12 Topolná, 6.12. Nedachlebice)

Veselme se všichni nyní (Krček)

Vánoční antifona (Eben)

Narodil se Vykupitel

Pastýři stáda hlídali

 

Vánoční koncert Chrámového sboru Bílovice a Holešovského chrámového sboru, 30.12.2012

Veselme se všichni nyní (Krček)

Vánoční antifona (Eben)

Narodil se Vykupitel

Pastýři stáda hlídali

Co se tak svítí v Betlémě

Betlémskými pastvinami

Čas radosti, veselosti

Tollite Hostias

 

Postní doba 2013

Kristus příklad pokory

Svatý Bože, svatý Silný

 

 

Velikonoce 2013

Velký pátek: Pašije –Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana

Hle kříž

Stabat Mater

Svatý Bože, svatý Silný

Výtky Spasitelovy

Vzkříšení: Přemohl Ježíš smrti moc

Aleluja (s veršem)

Ať zní zase v tuto dobu

Někdo mě vede za ruku

Tollite Hostias

 

3. neděle adventní (Bílovice)

Z nebe posel vychází

Co již dávní proroci

Zdrávas hvězdo mořská

 

Vánoce 2013 (Půlnoční mše sv. v Bílovicích, 26.12. Bílovice, 29.12. Nedachlebice, 5.1. Topolná)

Fanfare

Aj, co to nového

Ó, ty radostný, čase vánoční

Quem pastores laudavere

Vánoční roztomilost

S pastýři pospíchejte

 

Velikonoce 2014

Velký pátek: Pašije podle Jana

Hle kříž

Výtky Spasitelovy

Ó můj drahý, Jezu Kriste

Vzkříšení: Ať novým Jeruzalémem

Aleluja (Gordon Young)

Plesej všecko stvoření

Ave verum corpus (Mozart)

Moudrost

 

Pouť Bílovice 7.9.2014

Svatý Michaeli, Archanděle

Aleluja

Ó, veliká Boží milost

 

Slavnost Svatého Václava Bílovice 28.9.2014

Svatý Michaeli, Archanděle

Aleluja

Patrone české vlasti

 

Dušičky, 2.11.2014

P. Olejník: Protože věříme, že Ježíš umřel a vstal z mrtvých

Věřím, že uvidím blaho od Hospodina

Zpívejme píseň naděje

K Božímu stolu

 

Slavnost Ježíše Krista Krále, 23.11.2014

Aleluja (Young)

Tollite Hostias

Soudce všeho světa, Bože

 

První neděle adventní 2014

Co již dávní proroci

Z nebe posel vychází

Rosu dejte, ó nebesa zhůry

Zdráva buď, Panno Maria

 

 

Kněžpolský Betlém, 21.12 2014

Co již dávní proroci

Z nebe posel vychází

Rosu dejte, ó nebesa zhůry

Adeste fideles

 

Půlnoční mše svatá Bílovice 24.12.2014, Hod Boží vánoční 25.12. Bílovice a 28.12. Nedachlebice

Aj dnes v Betlémě

U Betléma dnes Maria

Adeste fideles

Přišlo jsi k nám, Jezulátko

Vánoční magnét a střelec

 

1.2.2015 první neděle v měsíci, 8:45 Bílovice

Aleluja (kánon)

Ave Maria (Arcadelt)

Stůj při mně, stůj

Zdráva buď Panno Maria

 

Velikonoce 2015

Velký Pátek: Pašije podle Jana

Hle kříž

Výtky Spasitelovy

Stála Matka odhodlaně

Slavnost Zmrtvýchvstání: Buď Tobě Sláva!

Vítězný Pán (Veleben budiž, Hospodin)

Io Vicimus (Vstal z mrtvých Kristus)

Raduj se a vesel, Panno Maria

 

6.9. 2015 Pouťová mše svatá, 8:45 Bílovice

Aleluja (kánon)

Svatý Michaeli, archanděle

K Božímu stolu

 

4.10.2015 Svátek sv. Františka, 8:45 Bílovice

Aleluja

Vychvalujme vesele

Učiň mě, Pane, nástrojem

Boží rodičko

 

22.11.2015 Slavnost Ježíše Krista Krále, 8:45 Bílovice

Aleluja (Taizé)

Sluší se vždy chváliti

Cum decore

 

29.11.2015, první neděle adventní, 8:45 Bílovice

Co již dávní proroci

Rosu dejte, ó nebesa shůry

Z milosti tak hojné

Vánoce 2015 (24.12. 21:00 Topolná, 22:30 Bílovice, 25.12. 8:45 Bílovice, 3.1. 10:30 Nedachlebice)

Koleda Moravičanská

Betlémskými pastvinami

Pojďte, všichni, k jesličkám

Tichá noc

Čas radosti, veselosti (Topolná, Bílovice)

Aj, co to nového (pouze Nedachlebice)

 

Vánoční koncert 27.12. v 16:00 v kostele v Bílovicích

I.

1. Betlémskými pastvinami, francouzská koleda z 18. století, arr. Adolf Lohmann

2. Veselme se všichni nyní, arr. Jaroslav Krček

3. Aj, co to nového, krkonošská koleda

4. Koleda Moravičanská, Vít Janata

5. Vánoční magnét a střelec, Adam Václav Michna z Otradovic

6. Pojďte, všichni, k jesličkám, Václav Hálek

7. Vánoční roztomilost, Adam Václav Michna z Otradovic

 

II.

1. Co se tak svítí v Betlémě, Karel Bříza

2. Aj dnes v Betlémě, Antonín Tučapský

3. Přišlo jsi k nám, Jezulátko, Antonín Tučapský

4. U Betléma dnes Maria, Antonín Tučapský

5. Narodil se Vykupitel, Thielmann Susato

6. Čas radosti, veselosti, arr. Jaroslav Krček

 

III.

Společné zpívání s hosty Robertem Mikulkou a Miguelanguelem Cavalcantim:

Tichá noc, Franz Gruber

Adeste fideles, John Reading

 

2.2.2016 Svátek uvedení Páně do Chrámu, 18:00 Bílovice

Pán je Světlo národů (p.č. 293 z Kancionálu)

Aleluja 15

Missa Mundi (Sanctus a Agnus Dei)

Tebe Poem

Vychvalujme vesele

 

7.2. 2016 Pouť ke Svaté bráně, Bazilika Velehrad, 15:00

Boží rodičko

Ave Maria (Jacob Arcadelt)

Vychvalujme vesele

 

Aleluja před evangeliem 15

Tebe Poem

Já chléb jsem živý

 

6.3. 2016 8:45 Bílovice

Ó můj drahý Jezu Kriste

Stabat Mater – stála Matkaodhodlaně

 

Velikonoce 2016

Velký Pátek, 25.3.Bílovice 15:00: Pašije podle Jana

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Improperia - Výtky Spasitelovy (A.Mička)

Ó můj drahý Jezu Kriste

 

Zmrtvýchvstání Páně, 27.3. Bílovice 8:45: Přemohl Ježíš smrti moc

Alelluia (Gordon Young)

Velikonoční: Raduj se všechno stvoření (Korejs)

Já chléb jsem živý

Raduj se a vesel

Aleluja, andělé pějí s radostí

 

Neděle 1.5. 2016 8:45 Bílovice

Aleluja před evangeliem (O.P. Angelik Mička)

Hymnus k roku milosrdenství

Ave Maria (Arcadelt)

 

Noc kostelů, 10.6.2016 Bílovice, Březolupy

1. Luděk Rejchrt: Někdo mě vede za ruku

2. Jan Amos Komenský, upravil Bohuslav Korejs: Soudce všeho světa

3. Gordon Young: Alleluia

4. Luděk Rejchrt: Moudrost

5. William Henry Monk: Stůj při mně

6. Bohuslav Korejs: Já jsem chléb živý

7. W.A. Mozart: Ave verum corpus

8. Camille Saint-Saens: Tollite hostias

9. Francesco Lorenzo Luciani: Ave Maria

10. Dmitri Bortnansky: Tebe Poem

 

Neděle 12.6.2016 8:45 Bílovice

Alleluia (Gordon Youmg)

Tollite Hostias

Někdo mě vede za ruku

Ave Maria (Francesco Lorenzo Luciani)

 

Pouť k Andělům strážným, neděle 4.9. 10:30 Bílovice

Aleluja před evangeliem (Willi Turk)

Já chléb jsem živý

O přeslavný archanděli

 

28.9. slavnost sv. Václava, Uherské Hradiště

Aleluja před evangeliem (W. Turk)

Tollite Hostias

Já chléb jsem živý

 

Neděle 9.10. 2016, 8:45 Bílovice

Aleluja (C.-E. Hauguel)

Misericordes sicut pater (Hymnus roku milosrdenství)

Ó slavná Panno Maria

 

Neděle 20.11.2016, 8:45, Bílovice, Slavnost Ježíše Krista Krále, Kateřinské hody

Aleluja (C.-E. Hauguel)

Stůj při mně, stůj

Soudce všeho světa bože

 

Neděle 27.11.2016, 8:45 Bílovice, 1. neděle adventní

Poslán jest od Boha anděl

Rosu dejte, ó nebesa

Z milosti tak hojné

 

Sobota 24.12., Neděle 25.12. 2016 Bílovice, Neděle 1.1.2017 Nedachlebice, Neděle 8.1. 2017 Topolná

Koleda Moravičanská

Splnilo se písmo svaté

Hle, andělé zpívají

Pojďte všichni k jesličkám

Vánoční noc

 

Neděle 26.2.2017, 8:45 Bílovice

Aleluja (Echo) Solemnis (Petr Chaloupský)

Chvaliž Hospodina

K Božímu stolu

 

Neděle 26.3.2017, 8:45 Bílovice

Kristus příklad pokory

Stojíme v bázni

Ave Maria (F.L.Luciani)

 

Velikonoce 2017

Velkopáteční obřady, Bílovice 15:00

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Improperia (Výtky Spasitelovy- A. Mička)

Ukřižovaný Kriste

Kristus, příklad pokory

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně, Bílovice 8:45, 3. neděle velikonoční, Nedachlebice 10:30

Surrexit Christus hodie

Aleluja (W. Turk)

Trumpet voluntary (J. Clark)

Ať zní zase v tuto dobu (Ch. Wesley, D. Henych)

 

Neděle 14.5. 2017, Bílovice 8:45

Surrexit Christus hodie

Aleluja (W.Turk)

Ať zní zase v tuto dobu

Ave Maria (Luciano)

Seslání Ducha Svatého, Neděle 4.6. 2017, Bílovice 8:45

Vzdejme chválu Tvůrci svému

Ó Pane, díky za vzácný dar

 

Noc kostelů, 9.6.2017, Bílovice

 

 

Členové sboru

 

Soprán

Fojtíková Anna

Grygarová Lenka

Hlaváčková Marie

Lapčíková Věra

Pospíšilová Jarmila

Šáchová Hana

Šipková Soňa

Vojáčková Hana

 

 

Alt

Bartošová Helena

Burdová Ludmila

Dostálková Pavla

Jandoušová Jana

 

Tenor

Blaha Milan

Špaček Antonín

 

Bas

Dostálek Josef

Ondrůšek Jiří

Rozsypálek Lukáš

 

Vedoucí sboru: Vlasta Blahová