Chrámový sbor BíloviceCHRÁMOVÝ SBOR BÍLOVICE

 

 

O sboru

 

Sbor se schází každou středu v 19:30 v čajovně na faře. Od konce června do konce srpna se nescházíme, pokud se nenaskytne mimořádná příležitost. Soustředíme se zejména na slavnost narození a vzkříšení Páně, ale zpíváme i při jiných příležitostech v průběhu roku, například při poutní mši svaté u příležitosti svátku Andělů strážných v Bílovicích nebo na Slavnost Ježíše Krista Krále, při poutní mši svaté na Svárově, v době adventu nebo v postní době. Během doby vánoční a velikonoční nás můžete slyšet nejen v Bílovicích, ale i v Topolné nebo Nedachlebicích. Na zkouškách se věnujeme hlavně zpěvu, ale tvoříme také společenství, kde lidé mohou sdílet své zážitky a přátelsky si pohovořit.

Srdečně zveme všechny zájemce. Přijďte si s námi zazpívat! 

Co jsme zpívali 

 

Repertoár

 

Adventní skladby

Co již dávní proroci

Poslán jest od Boha anděl

Rosu dejte, ó nebesa zhůry

Ty jsi, Kriste, Boží Syn

Z milosti tak hojné

Z nebe posel vychází

Zpívej, brzy už přijde Pán

 

Vánoční skladby

Adeste fideles

Aj, co to nového

Aj dnes v Betlémě

Betlémskými pastvinami

Co se tak svítí v Betlémě

Čas radosti, veselosti (Krček)

Den přeslavný jest nám přišel (Krček)

Fanfare

Hle, andělé zpívají

Koleda Moravičanská (Vít Janata)

Narodil se Vykupitel

Ó, ty radostný, čase vánoční

Pastýři stáda hlídali

Pojďme, všichni, k jesličkám

Přišlo jsi k nám, Jezulátko

Quem pastores laudavere

Raduj se všecko stvoření

S pastýři pospíchejte

S pastýři teď o závod

Splnilo se písmo svaté

Tichá noc

U Betléma dnes Maria

Vánoční antifona (Eben)

Vánoční magnét a střelec

Vánoční noc (Chtíc aby spal, Michna)

Vánoční roztomilost (Adam Michna)

Veselme se, všichni nyní (Krček)

Vzhůru pastýřové (Benedictus)

Vzhůru, bratři milí

Z nebe jsi přišel

 

Postní a velkopáteční skladby

Antifona k příjímání na Květnou neděli (Otče, otče, nemůže-li mě tento kalich minout; Zdeněk A. Mička)

Hle kříž, na kterém umřel Spasitel světa

Improperia – Výtky Spasitelovy (Zdeněk A. Mička)

Kristus, příklad pokory

Mocný kříž Tvůj (J.S.Bach)

Ó můj drahý Jezu Kriste

Pašije – Umučení našeho Pána Ježíše Krista podle Jana

Per crucem

Stabat Mater

Stála Matka odhodlaně

Svatý Bože, svatý Silný

Ukřižovaný Kriste

V kajícnosti začněme půst

Výtky Spasitelovy (K.Douša)

 

Velikonoční skladby

Aleluja - Andělé pějí s radostí (T+M Orgelbuch, 1870)

Ať novým Jeruzalémem

Ať zní zase v tuto dobu

Buď tobě sláva (Bach)

Ej vesele prozpěvujme

Nuž všichni věrní vesele

Plesej všecko stvoření

Přemohl Ježíš smrti moc (Luděk Rejchrt)

Raduj se a vesel (lidový nápěv, arr. Vít Janata)

Surrexit Christus Hodie

Veleben budiž, Hospodin

Velikonoční: Raduj se všechno stvoření (Bohuslav Korejs)

Vstal z mrtvých Kristus, Spasitel

Io vicimus, Vstal z mrtvých Kristus

 

Alelujatické zpěvy před evangeliem

Aleluja (kánon)

Aleluja 15 (zpěv s veršem)

Aleluja (Byrd)

Aleluja (Gordon Young)

Aleluja (C.-E. Hauguel)

Aleluja Echo Solemnis (Petr Chaloupský)

Aleluja před evangeliem (W. Turk)

 

Eucharistické skladby

Já jsem chléb živý (Bohuslav Korejs)

K Božímu stolu

Ó veliká Boží milost

Prameni světla, Kriste

Tantum ergo sacramentum

Ty, Ježíši, jsi přítomen

 

Obecné a příležitostné skladby

Allegro na nebe vstupujícího Ježíše Krista (Všichni lidé se radujte)

Benedictus qui venit

Cum decore

Hymnus k velkému Jubileu

Chvála ať zní, nekonečná

Chvaliž Hospodina

Chvalte radostně (Trumpet Voluntary)

Každý den pán mi sílu dává

Laudate omnes gentes

Misericordes sicut Pater (Hymna roku Milosrdenství)

Moudrost

Někdo mě vede za ruku

Ó Pane, díky za vzácný dar

Prosme Ježíše milého

Před tebou, Pane, temno ztrácí

Sluší se vždy chváliti

Smiluj se, Bože

Soudce všeho světa, Bože

Stojíme v bázni

Stůj při mně, stůj

Tebe poem (Bortňanský)

Tollite hostias (Camille Saint-Saens)

Vzdejme chválu Tvůrci svému

 

Mariánské skladby a písně ke svatým

Anděle Boží, strážce můj (Jiří Pavlica)

Ave Maria (Jacob Arcadelt)

Ave Maria (Francesco Lorenzo Luciani)

Boží rodičko

Gospa Majka moja

Maria, Maria

Ó, slavná Panno Maria

Ó, přeslavný archanděli

Patrone české vlasti (ke Sv. Václavu)
Svaté Boží oslavujme (upr. Bohuslav Korejs)

Svatý Michaeli, archanděle

Vychvalujme vesele

Zdráva buď, Panno Maria

Zdrávas, Hvězdo mořská

  

Členové sboru

 

Soprán

Blahová Marie

Fojtíková Anna

Grygarová Lenka

Hlaváčková Marie

Lapčíková Věra

Pospíšilová Jarmila

Šáchová Hana

Trojková Ludmila

Vojáčková Hana

 

Alt

Bartošová Helena

Burdová Ludmila

Dostálková Pavla

Jandoušová Jana

 

Tenor

Blaha Milan

Knot Ladislav

Špaček Antonín

 

Bas

Dostálek Josef

Dostálek Pavel

Ondrůšek Jiří


 

Vedoucí sboru: Vlasta Blahová

 

Kontakt:

Vlasta Blahová: 723 353 645

 

4. Neděle Velikonoční, 12.5.2019 Bílovice 8:45
Noc kostelů, pátek 24.5.2019, Bílovice od 18:00Ukázka z Noci kostelů 2016

 1. Někdo mě vede za ruku (L. Rajchrt)

 

2. Já chléb jsem živý (Bohuslav Korejs)

 

3. Soudce všeho světa, Bože (arr. Bohuslav Korejs)

 

4. Ave Marie (Francesco Lorenzo Luciani)