Chrámový sbor Březolupy

Historie Chrámového sboru Březolupy sahá na přelom 60. a 70. let dvacátého století, kdy jej  tvořili  věřící ženy a muži, kteří  pod vedením  dlouholetého  varhaníka  Františka Hubáčka  (v březolupském farním kostele Nanebevzetí Panny Marie hrál na varhany více než  třicet let) zpívali žalmy a ordinária při mších a o Vánocích uváděli nejrůznější skladby. Ve farní kronice je první informace o kostelním sboru, který o Vánocích zpíval vánoční mši, zmíněna v roce 1969.

V té době patřil k výrazným osobnostem březolupského hudebního života také pan učitel Kašík, který rozepisoval notové party a hrával v kostele  na varhany. Paralelně vedl smíšený pěvecký sbor při Místním národním výboru Březolupy. Někteří členové z obou těles se aktivně účastnili také zpěvu v uherskohradišťském sboru Svatopluk. Členy sboru tehdy byli paní Buršová, Anna Hoferková, Ludmila Hoferková, Josefa Hubáčková, paní učitelka Kašíková, František Mancl, Jindřich Michálek, Ludmila Poláchová, František Stašek, Anna Stašková, Marie Stiglerová, Růžena Strýčková, František Talaš, Marie Šišáková, Rudolf Šopík, Jiří Vyoral a Ludmila Vyoralová.

Již od svých školních let měl velkou touhu ovládat hru na varhany Tomáš Rosík. V panu Františku Hubáčkovi viděl svůj vzor, a tak se díky houževnatému studiu a převzetí zkušeností od zasloužilého předchůdce na přelomu tisíciletí vypracoval na regenschoriho a sbormistra při farním kostele. Ke spolupráci do role dirigentky sboru a sólistky přednášející sopránové party si přizval Dominiku Fuskovou.  Obě osobnosti působí ve sboru dodnes.

Přistěhování houslistky zlínské Filharmonie Bohuslava Martinů Míly Provazníkové v roce 1980 do Březolup vytvořilo podmínky pro spolupráci farního společenství a citlivé umělkyně, která začala v devadesátých letech minulého století vystupovat v kostele v rámci vánoční liturgie nejprve jako host.

Když v roce 2006 převzala Míla Provazníková od Tomáše Rosíka, který zůstal po studiu pracovat v Praze, nejen pomyslnou taktovku a stala se hybnou silou Chrámového sboru Březolupy, začalo sborové těleso hudebně doprovázet liturgie v průběhu celého roku, spolupracovat s chrámovým orchestrem složeným z žáků sbormistryně, výraznějším způsobem si rozšířilo repertoár a zahájilo také koncertní činnost.

Díky profesionálnímu vzdělání, velké pracovitosti  a bezbřehému entuziasmu  Míly Provazníkové, která měla energii strhnout více než dvě desítky věřících  Římskokatolické farnosti Březolupy k pravidelné práci na zkouškách, se pěvecký sbor spolu se svými sólisty odvážil nastudovat díla  českých i světových skladatelů, jako např.  J. J. Ryby, J. Schreiera, F. X. Brixiho, W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, A. Dvořáka, Ch. Gounoda, S. Rachmaninova, G. Verdiho, G. F. Händela a dalších. Výrazným obohacením repertoáru jsou spirituály a gospely, stejně tak i lidové písně. Osobnost sbormistryně natolik
oslovila dalších  deset zpěváků z Bílovic, Nedachlebic, Topolné  a Zlína, že se stali  nenahraditelnou součástí sborového tělesa.

Největším dosavadním hudebním úspěchem sboru je jeho účast v rámci nesoutěžní  přehlídky Cupra Musica festival na
středoitalském pobřeží Jaderského moře (Palmová riviéra) v září roku 2011 a následující hudební a pěvecké doprovázení nedělní mše svaté v jednom z nejvýznamnějších mariánských poutních chrámů v Itálii – v bazilice Santuario della Santa Casa (Svatyně Svaté chýše) v Loretu. V květnu roku 2012 pak sbor vystoupil se svým programem také na kůru
svatohostýnské baziliky při pouti děkanátu Uherské Hradiště v rámci modlitby svatého růžence, kterou vedla březolupská farnost. V srpnu stejného roku pak byli členové sboru součástí několikasetčlenného sborového tělesa, které doprovázelo liturgii ke 100. výročí papežské korunovace milostné sochy Panny Marie Svatohostýnské.

V dubnu roku 2013 měli  členové sboru tu čest doprovázet liturgii mše svaté v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, v červenci pak byli ve Velehradě součástí Velkého arcibiskupského pěveckého sboru (asi 180 zpěváků), který se spolu se zlínskou Filharmonií Bohuslava Martinů podílel na slavnostní mši  při příležitosti hlavní oslavy  1 150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu.

Od května 2011 je Chrámový sbor Březolupy občanským sdružením registrovaným Ministerstvem vnitra České republiky.